Ukřižování 28cm

Ukřižování je historický způsob potupné popravy, jehož se užívalo především ve starověku; spočíval v zavěšení odsouzencova těla za rozpjaté ruce na kříž...
Kód: 007-192
Šířka: 15 cm
Výška: 28 cm
Hloubka: 6 cm
Hmotnost: 0.9 kg
Skladem: 1 ks
 
Sales price: 1260,82 Kč
Sales price without tax: 1042,00 Kč
Description

   Tímto způsobem se popravovali vzbouřenci, političtí nebo náboženští agitátoři, piráti, otroci, v císařském Římě pouze lidé, kteří neměli občanská práva. Nejznámějším historickým příkladem je ukřižování Ježíše Krista. Kříž, na němž zemřel, se stal jedním ze symbolů křesťanství.

Odsouzený člověk byl někdy nejdříve zbičován a posléze vlekl příčný trám svého kříže až na popraviště, kde již byla vztyčena svislá část kříže. Na popravišti byl odsouzený svlečen ze šatů a k příčnému trámu s roztaženými pažemi byl přivázán, nebo mu byla zápěstí přibita ke dřevu hřebíky. Trám byl potom vyzdvižen a pevně připevněn ke svislé části kříže asi 2,5 až 3,5 metru nad zemí. Pak byly nohy přivázány nebo přibity zvlášť hřebíky. Nad zločincovu hlavu bylo umístěno oznámení se jménem odsouzeného a jeho proviněním (titulus). Kříž mohl mít více podob, například +, T či X.

Kříž je jedním z nejstarších a nejznámějších symbolů, který užívá několik náboženství, a to zvláště křesťanství. Jedná se o geometrický obrazec, skládající se ze dvou úseček, které svírají pravý úhel, a dělí tak obě úsečky vedví.

Tento symbol může označovat rozdělení světa na čtyři elementy či světové strany, případně popisovat spojení božského (vertikála) a lidského (horizontála) prvku.

Ježíšovo ukřižování:

Zradou jednoho z Ježíšových učedníků, Jidáše, byl Ježíš zajat a souzen před židovským soudem za to, že se prohlašoval za Syna Božího. Byl odsouzen k smrti a předveden před Piláta, římského vladaře, protože jedině Římané byli oprávněni nařizovat popravy. Pilát řekl, že Ježíš je nevinen, ale dav Ježíšových nepřátel volal po jeho ukřižování a křičel tak hlasitě, že Pilát svolil, aby se stalo po jejich vůli. Umyl si před davem ruce na znamení toho, že s Ježíšovou smrtí nechce mít nic společného. Ježíše pak svlékli ze šatů a oblékli mu šarlatový plášť. Na hlavu mu posadili trnovou korunu, bičovali ho a musel nést svůj kříž ulicemi Jeruzaléma na horu Golgota, kde byl přibit na kříž. Když na něj okolostojící pokřikovali urážky, řekl: „Otče, odpusť jim, neboť oni nevědí, co činí.“ Marie, Ježíšova matka, a Marie Magdalena, Ježíšova přítelkyně, se v žalosti dívaly, jak vydechl naposledy. Ježíšovo tělo bylo pak s povolením od Piláta pohřbeno do hrobu, vytesaného ve skále, k jehož vchodu byl přivalen kámen. Třetí den po svém ukřižování vstal Ježíš z mrtvých. Zjevil se několika lidem a svým učedníkům, které nabádal, aby po něm dál šířili jeho víru. Poté jejich Mistr opustil zemi a vstoupil na nebesa. Své učedníky ujistil, že s nimi i nadále zůstane Duch Svatý, aby je vedl, až ponesou světu jeho poselství.

Panna Marie - Matka Boží, Bohorodička, matka Ježíše Krista

Svatý Jan - apoštol, jehož symbolem je orel, obecným atributem kniha nebo svitek a psací náčiní

Marie Magdalena – kajícnice a učednice Páně, jejíž osudy jsou spjaty s posledními hodinami života Ježíše. Většinou má na obrazech dlouhé rozpuštěné vlasy. Atributem této světice je především nádoba s mastí.

INRI – nápis na kříži značí: Ježíš Nazaretský, král židovský

I – Iesus – Ježíš

N – Nazaret

R – roi – král

I – Iudeus – judský, židovský


   Už od dávných dob byl alabastr velmi vážený jako ornamentální a dekorativní prvek. Alabastr je kámen, vzácný druh průsvitného mramoru, který se ve formě velmi jemného prášku smíchá s pryskyřicemi a dalšími komponenty. Z této směsi se pak odlije socha. Tyto sochy nabízí velmi hladký a jemný povrch s přesnými detaily.

Alabastrová socha mimořádným způsobem zdůrazní charakter Vašeho interieru.

Socha je čistě bílá!